16. November 2019 Wienerlied Kapitel
 23. November 2019  124. Stiftungsfestkapitel *